Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Games GPL-3.0 65% 52 316
UI This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0 85% 14 75
Metadata This component is linked to the Quinb/Games repository. GPL-3.0 10% 9 265 1
Project website gitlab.com/DeepDaikon/Quinb
Translation license GPL-3.0 Games Metadata UI
Languages 1
Source strings 258
Source words 1,573
Source characters 8,512
Hosted strings 258
Hosted words 1,573
Hosted characters 8,512
User avatar None

New string to translate

Quinb / MetadataVietnamese

New string to translate 11 days ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataVietnamese

Resource update 11 days ago
User avatar deepdaikon

Marked for edit

Quinb / MetadataVietnamese

Quinb: 4 players reaction game
Quinb - Multi: 4 players reaction game
7 months ago
User avatar None

New string to translate

Quinb / MetadataVietnamese

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataVietnamese

Resource update 7 months ago
User avatar None

Source string changed

Quinb / MetadataVietnamese

Quinb: 4 players reaction game
7 months ago
User avatar None

New string to translate

Quinb / MetadataVietnamese

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Quinb / MetadataVietnamese

Resource update 7 months ago
User avatar deepdaikon

Marked for edit

Quinb / MetadataVietnamese

Quinb: 4 players reaction game
Quinb - Multiplayer reaction game
7 months ago
User avatar deepdaikon

Marked for edit

Quinb / MetadataVietnamese

Quinb is a reaction / logic game for up to 4 players on the same device.

It contains many minigames in which you have to answer questions as fast as you can to get a point.
If the answer is correct you score a point, otherwise you lose one.

These games are based on <b>3 different categories</b>:

‣ <b>Logic</b>: games that require intuition, logic and fast reflexes
‣ <b>Audio</b>: sound-based games, you have to listen carefully to find out the correct answer
‣ <b>Vibration</b>: vibration-based games that require you to listen carefully to the vibrations of your device

Each match consists of a succession of different minigames.
The goal is to score 7 points before your opponents.

You can play alone if you want, but it is more fun to play with friends of all ages. It's great if you are stuck with nothing to do while you're with friends.

If you think you're fast, challenge and beat your friends!

<b>Main features:</b>

★ 28+ minigames
★ Up to 4 players on the same device
★ Completely free
★ No Ads
★ Multiple languages
★ Minimalist design
Quinb và một tựa game phản ứng / logic dành cho tối đa 4 người chơi trên một thiết bị.

Nó chứa nhiều minigame trong đó bạn phải trả lời các câu hỏi nhanh nhất có thể để nhận một điểm.
If the answer is correct you score a point, otherwise you lose one.


Các trò chơi này được dựa trên 3 thể loại khác nhau:

‣ <b>Logic</b>: các trò chơi yêu cầu phán đoán, logic và phản xạ nhanh
‣ <b>Âm thanh</b>: các trò chơi dựa trên âm thanh, bạn phải lắng nghe kỹ để tìm ra câu trả lời đúng
‣ <b>Rung</b>: các trò chơi dựa trên những lần rung yêu cầu bạn phải lắng nghe kỹ các lần rung của thiết bị

<b>Main features:</b>

★ 28+ minigames
★ Up to 4 players on the same device
★ Completely free
★ No Ads
★ Multiple languages
★ Minimalist design
Each match consists of a succession of different minigames.
The goal is to score 7 points before your opponents.


Bạn có thể chơi một mình nếu bạn muốn, nhưng chơi với các bạn ở mọi lứa tuổi thì sẽ vui hơn. Nó rất tuyệt vời nếu bạn không có gì để làm trong khi bạn đang ở cùng bạn bè.

Nếu bạn nghĩ là bạn nhanh, hãy thách thức và đánh bại bạn bè của bạn!

<b>Main features:</b>

★ 28+ minigames
★ Up to 4 players on the same device
★ Completely free
★ No Ads
★ Multiple languages
★ Minimalist design
8 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity