Translation status

321 Strings 100% Translate
2,938 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Metadata This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 30% 9 94
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia.git
Repository branch master
Last remote commit version: 2.1.2 (10) 83cbc63
User avatar DeepDaikon authored 4 weeks ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/xeonjia/story/
Filemask locale/*/LC_MESSAGES/story.po
Translation file locale/vi/LC_MESSAGES/story.po
User avatar None

Resource update

Xeonjia / StoryVietnamese

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / StoryVietnamese

Resource update 3 months ago
User avatar bruh

Translation changed

Xeonjia / StoryVietnamese

VANTOI LAB – 2F
PHÒNG THÍ NGHIỆM VANTOI LAB – 2F
3 months ago
User avatar bruh

Translation changed

Xeonjia / StoryVietnamese

" VANTOI LAB "
" PHÒNG THÍ NGHIỆM VANTOI LAB "
3 months ago
User avatar bruh

Translation changed

Xeonjia / StoryVietnamese

VANTOI LAB – 1F
PHÒNG THÍ NGHIỆM VANTOI LAB – 1F
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

VANTOI LAB – 2F
VANTOI LAB – 2F
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

I know you're interested in the signet, defeat my henchmen and it's yours.
Now get out of my way.
Ta biết là ngươi có hứng thú về ấn dấu, cứ đánh bại những tay sai của ta và nó sẽ là của ngươi.
Bây giờ hãy tránh đường cho ta.
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

I know very well who you are, you're the chosen hero and blah, blah, blah.
I don't have time for this.
Ta biết rất rõ ngươi là ai, ngươi là anh hùng được chọn và bla, bla, bla.
Ta không có thời gian cho việc này đâu.
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

I'm {{hero}}, I'm the chos-
Ta là {{hero}}, ta là người được ch-
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / StoryVietnamese

Be that as it may, I won't let you continue your plans.
Dù sao thì ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục kế hoạch của ngươi.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 321 2,938 14,802
Translated 100% 321 2,938 14,802
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 11, 2021, 6:58 p.m.
Last author Quang Trung

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity