Translation status

13 Strings 30% Translate
252 Words 62%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0
Story GPL-3.0

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia.git
Repository branch master
Last remote commit version: 2.1.2 (10) 83cbc63
User avatar DeepDaikon authored 4 weeks ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/xeonjia/story/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/vi
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataVietnamese

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataVietnamese

Resource update a month ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / MetadataVietnamese

* Update translations
* Bug fixes
* Cập nhật các bản dịch
* Sửa lỗi
2 months ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataVietnamese

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataVietnamese

Resource update 2 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / MetadataVietnamese

There are two modes:

1) Story mode: the aim is to reach the last floor of the tower and defeat the "King of Evil".

2) Multiplayer mode: the aim of this mode is to score points and make your team win.

Basically you will have to swipe your finger to move your character across the world.

Keep in mind that you can't stop yourself until you reach a wall, a boulder, or any other type of obstacle.

Over time, you will gain experience points that will allow you to increase your level and you will find money and hidden treasures that you can use to buy stuff and improve yourself.

Be careful, the world is full of dangerous enemies ready to attack you!

Use your mind to figure out the best path!

<b>Note</b>: this game is currently in early beta stage.
Có hai chế độ chơi:

1) Chế độ cốt truyện: mục đích là đạt đến tầng cuối của toà tháp và đánh bại "Vua xấu xa".

2) Chế độ nhiều người chơi: mục đích là đạt điểm số và làm cho đội của bạn thắng.

Về cơ bản thì bạn sẽ phải vuốt ngón tay để di chuyển nhân vật qua khắp thế giới.

Chú ý rằng bạn không thể tự dừng lại cho đến khi bạn gặp một bức tường, tảng đá, hoặc bất kỳ loại chướng ngại vật nào khác.

Theo thời gian, bạn sẽ đạt được điểm kinh nghiệm cho phép bạn tăng cấp và bạn sẽ tìm thấy tiền và kho báu ẩn mà bạn có thể sử dụng để mua đồ và cải thiện bản thân.

Hãy cẩn thận, thế giới có đầy các kẻ thù nguy hiểm sẵn sàng tấn công bạn!

Hãy sử dụng tâm trí của bạn để tìm ra con đường tốt nhất!

<b>Lưu ý</b>: trò chơi này hiện đang trong giai đoạn đầu beta.
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / MetadataVietnamese

Solve ice puzzles and defeat enemies in an RPG world.
Giải các vấn đề về băng và đánh bại các kẻ thù trong một thế giới RPG.
3 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / MetadataVietnamese

Xeonjia
Xeonjia
3 months ago
User avatar bruh

New contributor

Xeonjia / MetadataVietnamese

New contributor 3 months ago
User avatar None

Committed changes

Xeonjia / MetadataVietnamese

Committed changes 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 252 1,350
Translated 30% 4 158 849
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 26, 2021, 12:48 p.m.
Last author Quang Trung

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity