Translation status

15 Strings 26% Translate
272 Words 58%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Story GPL-3.0 98% 7 19 1
UI This component is linked to the Xeonjia/Story repository. GPL-3.0 1

Translation Information

Project website gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.com/DeepDaikon/Xeonjia.git
Repository branch master
Last remote commit chore(deps): update flutter (3.0.2) and dart (2.17.3) 1ba34a0
User avatar deepdaikon authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.deepdaikon.xyz/git/xeonjia/story/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/vi
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataVietnamese

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataVietnamese

Resource update 5 months ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataVietnamese

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataVietnamese

Resource update 6 months ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataVietnamese

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataVietnamese

Resource update 10 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / MetadataVietnamese

* Update translations
* Bug fixes
* Cập nhật các bản dịch
* Sửa lỗi
11 months ago
User avatar None

New string to translate

Xeonjia / MetadataVietnamese

New string to translate 11 months ago
User avatar None

Resource update

Xeonjia / MetadataVietnamese

Resource update 11 months ago
User avatar bruh

New translation

Xeonjia / MetadataVietnamese

There are two modes:

1) Story mode: the aim is to reach the last floor of the tower and defeat the "King of Evil".

2) Multiplayer mode: the aim of this mode is to score points and make your team win.

Basically you will have to swipe your finger to move your character across the world.

Keep in mind that you can't stop yourself until you reach a wall, a boulder, or any other type of obstacle.

Over time, you will gain experience points that will allow you to increase your level and you will find money and hidden treasures that you can use to buy stuff and improve yourself.

Be careful, the world is full of dangerous enemies ready to attack you!

Use your mind to figure out the best path!

<b>Note</b>: this game is currently in early beta stage.
Có hai chế độ chơi:

1) Chế độ cốt truyện: mục đích là đạt đến tầng cuối của toà tháp và đánh bại "Vua xấu xa".

2) Chế độ nhiều người chơi: mục đích là đạt điểm số và làm cho đội của bạn thắng.

Về cơ bản thì bạn sẽ phải vuốt ngón tay để di chuyển nhân vật qua khắp thế giới.

Chú ý rằng bạn không thể tự dừng lại cho đến khi bạn gặp một bức tường, tảng đá, hoặc bất kỳ loại chướng ngại vật nào khác.

Theo thời gian, bạn sẽ đạt được điểm kinh nghiệm cho phép bạn tăng cấp và bạn sẽ tìm thấy tiền và kho báu ẩn mà bạn có thể sử dụng để mua đồ và cải thiện bản thân.

Hãy cẩn thận, thế giới có đầy các kẻ thù nguy hiểm sẵn sàng tấn công bạn!

Hãy sử dụng tâm trí của bạn để tìm ra con đường tốt nhất!

<b>Lưu ý</b>: trò chơi này hiện đang trong giai đoạn đầu beta.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 272 1,446
Translated 26% 4 158 849
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 26, 2021, 12:48 p.m.
Last author Quang Trung

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity